کفسابی نانو - نانو سابکفسابی نانو - نانو ساب

ساب زنی دستی سنگ کابینت با قیمت مناسب

ساب زنی سنگ های کابینت یا محیط هایی که دستگاه های کفسابی در آن محیط جا نمی شوند به وسیله دستگاه های ساب زنی دستی انجام می شود و از نظر کیفیت فرقی با دستگاه های بزرگ ندارند. برای ساب زنی سنگ کابینت و آشپزخانه های صنعتی از ساب دستی استفاده می کنیم.